Innovatief, deskundig en betrokken

De rol van de apotheker in het voorschrijfproces: een Burgerplatform

De gezondheidszorg staat onder druk door de vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgverleners. Het herverdelen van taken tussen verschillende typen zorgverleners kan bijdragen aan de toegankelijkheid van de zorg. In Nederland hebben apothekers, in tegenstelling tot apothekers in een aantal andere landen, geen voorschrijfbevoegdheid. Openbaar apothekers geven wel steeds intensiever advies en begeleiding bij medicijngebruik en werken steeds nauwer samen met huisartsen. Dit roept de vraag of er mogelijkheden zijn om de rol van de apotheker bij het voorschrijven te versterken. Daarbij is het essentieel om inzicht te hebben in de wensen en perspectieven van de Nederlandse burger.

Doel:
Het in kaart brengen van de denkbeelden van burgers wat betreft de rol van de apotheker in het voorschrijfproces in de eerstelijnszorg, met aandacht voor behoeften, randvoorwaarden en belemmeringen.

Aanpak:
Het perspectief van de Nederlandse burgers op de rol van de apotheker in het voorschrijfproces wordt met een burgerplatform in kaart gebracht. Dit is een door Nivel ontwikkelde methode om de mening van burgers over complexe vraagstukken in kaart te brengen, waarbij 10-20 burgers middels diverse werkvormen met elkaar in gesprek gaan met inhoudelijke inbreng van experts.

Publicaties:
Webrapportage